Overslaan en naar de inhoud gaan
Haal je gasflessen uit je kot!

Wedstrijdreglement

Organisator

Antargaz Belgium NV, De Kleetlaan 5A, 1831 Diegem, België

BE 0881.334.278

www.antargaz.be  

hierbij ook optredend namens haar verbonden ondernemingen:

Antargaz Luxembourg SA, Rue de l’Industrie 15, 8069 Bertrange, Luxembourg 

RCS B 66186

www.antargaz.lu

Antargaz BV, Roggeweg 7-9, 6534 AH Nijmegen, Nederland

KvK 20046725

www.antargaz.nl

Hierna gezamenlijk aangeduid als “Antargaz”.

 

Naam van de wedstijd

HAAL JE GASFLES UIT JE KOT – Lever een Antargaz gasfles in bij een van de deelnemende Antargaz-verkooppunten en maak kans op een van de prachtige prijzen.

Hierna aangeduid als de “Wedstrijd”.

 

Looptijd

van 12 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Prijs

  • Elke week een BBQ-set van Barbecook (3-delige barbecue-set met spatel, vork en tang in roestvrijstaal met zwart handvat).
  • Elke maand een Siesta 310 BBQ van Barbecook.

Commerciële waarde van de BBQ van Barbecook: 479 EUR

Commerciële waarde van een BBQ-set van Barbecook: 29,95 EUR

                                               

1. Toepasselijkheid en deelnemingsvoorwaarden

Door deelname aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit wedstrijdreglement en met alle beslissingen die Antargaz in verband met de Wedstrijd zal nemen.

Antargaz behoudt zich daarbij het recht voor om de Wedstrijd te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien Antargaz daartoe gegronde redenen heeft.

Deelname aan de Wedstrijd is volledig gratis en is voorbehouden voor iedereen die tijdens de looptijd van de Wedstrijd een Antargaz gasfles Benelux (of een gasfles van één van de door Antargaz overgenomen merken) in volledige en goede staat binnenbrengt bij een van de deelnemende verkooppunten in de Benelux.

Een volledig overzicht van de gasflessen van Antargaz die in aanmerking komen voor deelname aan de Wedstrijd vindt u op de websites van Antargaz en op: www.mijngasfles.be.

Een deelnemer moet zich met zijn/haar unieke code (te vinden op het deelnemingskaartje; zie § 2 Wedstrijdverloop) registreren via het wedstrijdformulier op de Antargaz-websites.

Een deelnemer kiest zelf bij welk deelnemend verkooppunt hij/zij gasflessen inlevert. Elk deelnemend verkooppunt zal onze actie afficheren.

Elke correct ingeleverde gasfles geeft recht op één deelnemingskaartje. Elk deelnemingskaartje geeft recht op één registratie.

Deelname aan de Wedstrijd is niet mogelijk:

  • Indien de eindklant een gasfles inruilt voor een volle gasfles;
  • Indien de eindklant een gasfles inlevert die niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (bijvoorbeeld: een gasfles van een andere onderneming dan Antargaz, of een gasfles afkomstig van buiten de Benelux);  
  • Indien de eindklant zich registreert na 30 juni 2021.

De Wedstrijd doet geen afbreuk aan het toepasselijke waarborgsysteem van Antargaz.

 

2. Wedstrijdverloop

Een deelnemingskaartje wordt aan de deelnemer verstrekt door het deelnemend verkooppunt, op voorwaarde dat de gasfles voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden van de Wedstrijd.  

De deelnemer moet zich met zijn/haar unieke code registreren via het wedstrijdformulier op de Antargaz-websites.

De deelnemer dient de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag in te vullen.

Antargaz brengt de winnaars van de Wedstrijd persoonlijk op de hoogte via telefoon of via een schrijven per e-mail of brief.

 

3. Prijs

Aan de actie zijn meerdere prijzen verbonden.

  • Elke week (van maandag 00:00 tot zondag 23:59) binnen de looptijd van de Wedstrijd kan een deelnemer een BBQ-set van Barbecook winnen.
  • Elke maand (telkens van de 12de van de maand tot de 11de van de volgende maand of van 12 juni 2021 tot 30 juni 2021) binnen de looptijd van de Wedstrijd kan een deelnemer een BBQ van Barbecook winnen.

De prijzen gaan steeds naar de deelnemers die zich in de bovengenoemde periodes geregistreerd hebben via het wedstrijdformulier en die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderden.

De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd worden in geld. Elke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgt zijn/haar prijs meteen toegestuurd via de post of koerierdienst.

 

4. Verwerking persoonsgegevens

Wanneer de deelnemer in het kader van de Wedstrijd persoonsgegevens meedeelt aan Antargaz, aanvaardt de deelnemer en verbindt Antargaz zich ertoe dat die persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en in het bijzonder volgens het privacy-beleid van Antargaz zoals beschreven op onze websites.

Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die hij/zij gewonnen heeft. In dat geval worden de gegevens louter met het doel van de bezorging van de prijs door de derde partij verwerkt en zullen ze niet langer dan nodig bewaard worden.

 

5. Toezicht en klachten

Antargaz houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. In geval van betwisting, moet de klant een brief of mail sturen aan:

Antargaz Belgium NV

Afdeling Packed

De Kleetlaan 5A

1831 Diegem

email: packed.be@antargaz.com

In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Antargaz zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd en van toekomstige wedstrijden die Antargaz organiseert, onverminderd het recht van Antargaz om van de deelnemer een schadevergoeding te eisen voor de door Antargaz geleden schade.

Klachten worden enkel in overweging genomen mits voorlegging van een bewijs van de ingeleverde gasfles. Antargaz is niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van de deelnemingskaartjes. Elk geschil aangaande de Wedstrijd zal door Antargaz beslecht worden. De finale beslissing zal bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.