Overslaan en naar de inhoud gaan
Antargaz Belgium NV

Privacyverklaring

Versie 25.05.2018

Antargaz Belgium hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, twee beginselen die worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De verwerking van persoonsgegevens wordt in het bijzonder geregeld door de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Antargaz biedt een breed scala aan energiediensten, waaronder butaan, propaan, aardgas en elektriciteit.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij gegevens over u en het gebruik van onze producten en diensten verzamelen en verwerken. Om uw privacy te respecteren hebben wij deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) opgesteld om u op een transparante manier te informeren over:

 • de categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de ontvangers van uw persoonsgegevens;
 • de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens;
 • onze engagementen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring, die online toegankelijk is, kan steeds gewijzigd worden. De datum bovenaan de pagina is de datum van de laatste herziening van de Privacyverklaring. Voor een goed begrip van het gebruik van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, nodigen wij u ook uit om de onlineversie regelmatig te raadplegen alvorens u onze diensten contacteert.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Antargaz Belgium NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwelaan 135, 1831 Diegem, België, RPR Brussel, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met het nummer 0881.334.278 (hierna: "Antargaz"). De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Antargaz gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Antargaz heeft een Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer aangesteld (hierna "DPO" genoemd). De DPO ziet toe op de verwerking van uw persoonsgegevens door Antargaz. 

De categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn de volgende:

 • uw naam en voornaam;
 • uw adres en e-mailadres;
 • uw leveringsadres;
 • uw geboortedatum en -plaats;
 • uw vaste en/of mobiele telefoonnummers;
 • uw klantennummer;
 • uw rijksregisternummer;
 • uw bankgegevens;
 • uw betalingshistoriek;
 • uw energieverbruik.

Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens die wij hebben verzameld bij de ondertekening van een contract combineren met andere persoonsgegevens die wij, of derden, op een wettelijke manier verzamelen in andere contexten, zoals tijdens onze communicaties per e-mail, via onze website of tijdens onze telefoongesprekken. Alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die direct of indirect verzameld worden door Antargaz zullen verwerkt en beschermd worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Antargaz verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden in een beveiligde omgeving.

Antargaz verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die adequaat, pertinent en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is vooreerst noodzakelijk voor het vervullen van eventuele precontractuele stappen en voor de uitvoering van een contract tussen u en Antargaz. Daarnaast verzamelen wij enkel op basis van uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan diegene die in een contract zijn voorzien. Deze toestemming wordt gegeven in de vorm van een positieve verklaring of handeling (zoals het aanvinken van een vakje op een formulier). Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens over u die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen, in het bijzonder bij een juridische procedure of eventuele discussies met klanten en/of derde partijen.

Meer specifiek maakt Antargaz op de volgende manier gebruik van uw persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen;
 • om de uitvoering van betalingstransacties mogelijk te maken;
 • om u diensten aan te bieden die zo dicht mogelijk bij uw behoeften aansluiten;
 • om u commerciële informatie te sturen, afhankelijk van uw voorkeuren;
 • om hoogwaardige en innovatieve producten te ontwikkelen;
 • om analyses uit te voeren om onze commerciële en operationele activiteiten te verbeteren;
 • om de verwerking van uw aanvragen te vergemakkelijken;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te leven;
 • om een mogelijk geschil tussen ons op te lossen;
 • om onze verplichtingen in een veilige omgeving na te komen.

Hoe en wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens bij de volgende gelegenheden:

 • een afspraak bij uw thuis, uw deelname aan een beurs of inschrijving voor een evenement;
 • het invullen van een contactformulier;
 • de ondertekening van een contract;
 • uw bezoek aan onze websites, in het bijzonder aan ons klantenhoekje;
 • het beheer van uw bestellingen en leveringen;
 • uw communicatie met onze klantendiensten;
 • het opvolgen van de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • de registratie van waarborgkaarten van gasflessen;
 • uw deelname aan wedstrijden of enquêtes;

We zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar. Wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen via derden (bv.: commerciële partners), dan verzekeren wij ons ervan dat zij die persoonsgegevens op een wettelijke manier hebben verkregen. Wij zorgen er dan ook voor dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van onze verplichtingen en uw rechten. Verder verzamelen en verwerken wij cookies wanneer u onze websites bezoekt. Ons cookiebeleid vindt u terug op de website en is steeds verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan de volgende ontvangers, op voorwaarde dat deze mededeling noodzakelijk is om het doel te bereiken dat met de verwerking van uw persoonsgegevens wordt nagestreefd:

 • De interne ontvangers van Antargaz: onze klantendiensten, onze operationele, financiële, juridische en marketingafdelingen, onze moedermaatschappij die zich buiten de Europese Economische Ruimte (hierna "EER") bevindt (met dien verstande dat onze moedermaatschappij zich ertoe verbindt de regels na te leven die binnen de EER van toepassing zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens).
 • Derde ontvangers: transportbedrijven; erkende keuringsorganismen; schildersbedrijven; distributienetbeheerders; ondernemingen die instaan voor het technisch onderhoud van tanks en installaties; telefooncentrales; communicatiebureaus; evenementenbureaus; marketingbureaus; commerciële partners; kredietverzekeraars; drukkerijen, bedrijven voor documentbeheer, papieren of online archiveringsbedrijven; externe leveranciers van applicaties, softwarediensten en hosting; banken; bij geschillen: juridisch adviseurs, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten, notarissen en andere procespartijen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers buiten de EER. In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij echter uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, in het bijzonder naar de Verenigde Staten, waar het moederbedrijf van Antargaz, UGI Corporation, zijn hoofdkantoor heeft. Deze gegevens worden geanonimiseerd overgedragen, maar in sommige gevallen kan dit ook gebeuren in een identificeerbaar formaat.

Indien persoonsgegevens in een identificeerbaar formaat worden doorgegeven, dan zal Antargaz dat enkel toestaan onder het regime van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Op uw verzoek stuurt Antargaz of onze DPO u een kopie van deze modelcontractbepalingen.

De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Antargaz bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Deze persoonsgegevens worden in ieder geval vernietigd of anoniem gemaakt zodra de genoemde doeleinden zijn bereikt.

Onze engagementen om uw persoonsgegevens te beschermen

Antargaz is toegewijd aan het waarborgen van de bescherming van uw persoonsgegevens vanaf het ontwerp van onze producten, diensten, sites en toepassingen.

Wij maken gebruik van technische en organisatorische middelen die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van uw persoonsgegevens. Wij beschermen hen tegen kwaadwillige indringing, verlies, wijziging of onthulling aan derden of onbevoegde personen. Ondanks onze inspanningen om uw persoonsgegevens in een veilige omgeving te bewaren kunnen wij ons echter niet volledig beschermen tegen een risico van inbraak (“hacking”) of illegale openbaarmaking van uw gegevens.

Bij een lek van uw persoonsgegevens brengen wij wel de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zo snel mogelijk op de hoogte. Indien een dergelijk lek mogelijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, zullen wij ook u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Wij zijn ook in het bijzonder waakzaam over de bescherming van uw bankgegevens en beveiligde uitwisselingen tijdens betalingstransacties.

Onze medewerkers zijn alert over de persoonsgegevens die hen in het kader van hun opdracht ter beschikking worden gesteld en dienen zich te houden aan de interne regels die Antargaz hierover heeft opgesteld. Wij handelen uitsluitend met derden die uw privacy respecteren en beperken hun toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens geniet u van een aantal rechten. U kunt dan ook om het volgende vragen:

 • de toegang tot uw persoonsgegevens;
 • de verbetering van uw persoonsgegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens (indien dit niet in strijd is met andere wettelijke of contractuele vereisten);
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Het recht op overdraagbaarheid biedt u de mogelijkheid om een deel van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat op te halen wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract én uitgevoerd wordt door middel van geautomatiseerde processen;
 • verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder voor direct marketing doeleinden;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om de juistheid ervan te verifiëren, om zich te verzetten tegen de verwijdering ervan of om uw rechten uit te oefenen of te verdedigen voor de rechtbank;
 • een klacht indienen bij de DPO van Antargaz of de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Hoe een verzoek indienen bij de DPO?

Elk verzoek, hetzij met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, hetzij met betrekking tot de Privacyverklaring, kan u per email of aangetekende brief versturen naar Antargaz of onze DPO. Wij zullen uw aanvraag bestuderen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Antargaz Belgium NV, Woluwelaan 135, 1831 Diegem, België

Ter attentie van de DPO: dpo.benelux@antargaz.com

Om uw aanvraag te verwerken, vragen we u om uw klantennummer te vermelden en een kopie bij te voegen van uw identiteitskaart om identiteitsdiefstal te voorkomen.

Hoe een verzoek indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)?

De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) staan vermeld op hun website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.